text

ایمنی در انبار مواد منفجره

انبارمواد منفجره باید ازنظر رطوبت وحرارت دارای شرایطی باشد که خواص ماده منفجره رادرطول نگهداری حفظ نموده وهمچنین ازایجاد خطربارعایت مسائل زیرجلوگیری نمود .
 1- انبار مواد منفجره باید خشک ودارای تهویه کافی باشد ودربرابرحوادث طبیعی مانند : سیل ، صاعقه ، زلزله مستحکم باشد . به ادامه مطلب یک سری بزنین . . .
2- درجه حرارت انبارنباید کمترازده درجه وبیشترازسه درجه سانتیگراد باشد .

- کف انبارباید بتونی باشد وازسطح زمین بالاترباشد به طوری که ازرسیدن آب به آن جلوگیری شود.

4- عموماً انبارها رادرزیرکوه وتپه می سازند ولی اگرتمام انباریاقسمتی ازآن روی زمین ساخته شده باشد باید اطراف آنراکاملاً خاکریزی نمود .

5- حداقل حجم انبارباید هشت برابرحجم جعبه های مواد منفجره باشد . یعنی دریک انبارهشت متری فقط یک مترمکعب ماده منفجره می توان انبارکردبرای تهویه واستحکام دیوارها

6- موادقابل اشتعال مانند : بنزین ـ پارچه های آلوده به روغن یاچوبهای خشک نباید تافاصله 50 متری ازانبارقرارگیرد .

7-   ورودبه انبارباکفش میخ دارممنوع است .

8- انبارباید مجهزبه اطفاء کننده های دستی واتوماتیک آب سیل آسا وهمچنین سیستم برقگیری باشد دربالای آن

9- سیم کشی برق درداخل انباراکیداً ممنوع می باشد . هنگامیکه جهت روشنایی انبارنیروی الکتریکی لازم باشد باید ازلامپهایی که درخارج ازانباروپشت دریچه روشنایی نصب شده استفاده نمودویااینکه درسقف انبارکارگذاشته شود وروی آن شیشه وروی شیشه شبکه فلزی قرارگیرد . شبکه فلزی همان توری فلزی است برای جلوگیری ازضربه به شیشه

10-  انبارموادمنفجره به دوقسمت تقسیم می گردد : الف ) انبارنگهداری چاشنی وفیتیله،                     ب) انبارمواد منفجره خرج اصلی

       ×          انبارمواد منفجره اصلی ازلحاظ ظرفیت سه نوع می باشد :

الف) انبارهای کوچک به ظرفیت حداکثر100 کیلوگرم

ب) انبارهای متوسط به ظرفیت 100 تا 500 کیلوگرم
ج) انبارهای بزرگ وظرفیت 500 کیلوگرم تاده تن

11-  فاصله انبارهای نوع الف وب ازیکدیگرنباید کمتراز25 متروازانبارهای نوع ج کمتراز50مترباشد .

12-  فاصله انبارهای نوع الف وب ازراههاونقاط مسکونی حداقل باید 500 متروبرای انباهای نوع ج 100متررعایت شود .

13-  استفاده ازچراغ های نفتی ـ فندک ـ کبریت وهرنوع منبع آتش زنه وهمچنین وسایل گرم کننده مانند بخاریهای نفتی ـ زغالی وبرقی درانبارموادمنفجره ممنوع می باشد .

14-          نصب میزان الحراره (دماسنج) درداخل انبارضروری است .برای کنترل دمای داخلی

15-  درموقع تحویل گرفتن انواع موادمنفجره باید دستورالعمل انبارداری ودرجه حرارت حداقل وحداکثرانبارجهت موادمنفجره ازکارخانه سازنده دریافت وموردعمل قرارگیرد .

16-  بیش ازپنج صندوق ماده منفجره نباید روی هم چیده شوند همچنین ارتفاع هرردیف حداکثرنباید ازدو مترتجاوزکند تاازسقوط محفوظ بماند . همچنین فاصله جعبه ها ازدیوارطرفین باید حداقل بیست سانتی مترباشد . بهتراست ارتفاع 70/1 سانتی مترباشد .

17-  درموقع بازنمودن درب صندوق موادمنفجره ازوارد نمودن ضربه بوسیله ابزاری که تولیدجرقه می نمایند باید خودداری شودوبرای این منظورباید ازکوه چوبی یاچکش چوبی یالاستیکی یافیبری استفاده نمودوبرای بازنمودن پیچ هاباید حتماً ازآچاروپیچ گوشتی استفاده شود .ولولای درب وقفل درب راازنوع برنج استفاده می کنند تاجرقه نزند .

 

مقررات ایمنی درحمل ونقل موادمنفجره

1-   حداکثروزن ماده منفجره ای که بارکامیون می شودباید 3/2 ظرفیت کامیون باشد .

2-   کامیون حمل کننده باید مجهزبه وسایل اطفاء کننده دستی باشد .

3-   بارگیری باید درروزانجام شودوکامیون بااسکورت حرکت کند .

4- صندوقهای موادمنفجره باید بصورت منظم روی هم قرارگیرند وارتفاع اطاق کامیون بالاترباشد .

5- کامیون حمل کننده باید مجهزبه زنجیرتخلیه الکتریسیته باشد . ودرهنگام رعدوبرق باید کامیون رادورازجاده وآبادی نگهداشت .

6-   کامیون باید مسقف باشد . یعنی دارای سقف باشد .

7-   چاشنی یافیتیله ها رانباید همراه باخرج اصلی دریک کامیون حمل نمایئد .

8- باید سعی نمودکه کامیون راازداخل شهرعبورنداده درصورت اجبارازمناطق کم جمعیت عبورکرد .

9- استعمال دخانیات درکامیون ممنوع وتافاصله به شعاع 100 متری روشن کردن آتش مجازنمی باشد . درصورت روشن کردن آتش باید مسیرحرکت باد را درنظربگیریم .

10-  جهت بستن جعبه های موادمنفجره ازطناب نخی استفاده گردد وازبکاربردن زنجیریاسیم بکسل خودداری گردد .

11-   ازواردشدن آسیبهای فیزیکی به جعبه های موادمنفجره خودداری گردد .

12-  ازحمل مواددیگردرکنارموادمنفجره خودداری شود .

13-  حمل ونقل موادمنفجره با هواپیماممنوع می باشد .

14-  درموارد ضروری حمل ونقل باچهارپایان اشکالی نداشته ولی مقدارموادنباید بیش از50 کیلوگرم باشد .

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبمستر

عکس

دانلود

قالب وبلاگ

ابزار هدایت به بالای صفحه

Online User