text

راهنمای آموزش ، نگهداری،تعمیرات ست هیدرولیک

راهنمای آموزش و طریقه نگهداری و تعمیرات تجهیزات هیدرولیکی امداد و نجات
WEBER- HYDRAULIK

قیچی


کاربرد قیچی ها

قیچی ها ابزار نجاتی هستند که منحصرا برای بریدن قطعات مختلف وسایل نقلیه طراحی شده اند.آنها برای نجات قربانیان گیر افتاده ودر خطر به کار میروند.از آنها برای بریدن در و سقف ، محورها و پایه های در ، فرمان و پره ها ی چرخ استفاده میشود. به منظور بریدن اجسام سخت و خشک (مانند آرماتورهای ساختمانی ) تیغه ها شیار دار هستند (قیچی قفل بر )

نکات مهم :
احتمال حادثه

نباید هیچگونه تلاشی در جهت بریدن میله فرمان،نگهدارنه های سپر قوی ، کمک فنر، میله های ریل راه آهن ، لوله ها و سایر اجسام مشابه صورت می گیرد .بریدن مواد سخت وخشک ممکن است سبب آسیب دیدن تیغه های قیچی شود.

دقت کنید هنگام بریدن اشیایی که یک سر آنها آزاد است بوسیله تراشه ها و خرده های شئ آسیب نبینید.

برای بریدن تا جایی که ممکن است از قیچی قفل بر استفاده کنیدزیرا نیرویی که برای بریدن بکار می رود در آن بیشتر از هر جای دیگر است.
عملکرد سوپاپ فشار در دسته کنترول

اگر اتصالات به خوبی در محل خود جا نیفتاده باشد مانع از برگشت روغن میشود.در این صورت سوپاپ فشار که در دسته کنترول قرار دارد بطور اتوماتیک فعال شده و ابزار و عملیات را محافظت می کند .

فعال شدن سوپاپ فشار سبب چکه کردن رو غن از ته دسته میشود.

فورا کلید رله موتور منبع انر زی هیدرولیکی را در وضعیت خنثی قرار دهید و اتصالات را مجددا بطور صحیح وصل نمایید.
جدا کردن قیچی ها

برای جدا کردن اتصالات مابین قیچی ها وموتور منبع انرزی هیدرولیکی باید کلید رله رادروضعیت خنثی قرار دهید. حالا می توانید قیچی را جدا کرده و ابزاردیگری را به جای آن به موتور منبع انر‍‍‍‍‍ژی هیدرولیکی وصل نمایید.

وصل کردن مجدد قیچی مستلزم قرار دادن کلید رله در وضعیت خنثی می باشد.

نوع و میزان باز شدن تیغه ها

نقشه قطعات

کد کا لا

میزان باز شدن تیغه

نوع

386.561.4

283.339.5

میزان باز شدن تیغه بازوها

50 میلی متر

S  50

385.031.5

180.558.4

میزان باز شدن تیغه بازوها

140  میلی متر

S140

384.315.7

059.347.6

میزان باز شدن تیغه بازوها

185 میلی متر

S180

386.135.0

593.286.6

میزان باز شدن تیغه بازوها

200 میلی متر

S200-49

386.135.0

593.069.3

میزان باز شدن تیغه بازوها

260 میلی متر

S260

396.646.7

593.208.4

میزان باز شدن تیغه بازوها

270 میلی متر

S270-71

386.646.7

593.206.8

میزان باز شدن تیغه بازوها

165 میلی متر

Rs165-65

386.646.7

593.345.5

میزان باز شدن تیغه بازوها

170 میلی متر

Rs170-105

تعویض تیغه های قیچی

آستین لاستیکی محافظ را بردارید، تیغه های قیچی را تا جائیکه لولا و حلقه ای که لولا درون آن است قابل دسترس باشدببندید. حلقه ای که لولا درون آن جای گرفته را خارج کنید ولولا را از درون آن بیرون آورید. پس از بیرون آوردن آستین لاستیکی محافظ، مهره 6 گوش و لولا،تیغه ها را خارج کنید . تیغه ها و اولا ها را با روغن مناسب چرب کنیدو آنها را بترتیب عکس باز کردن دوباره ببندید.هنگام محکم کردن مهره شش گوش به زمان پیچاندن مهره توجه داشته باشیدمثال (30-40N M/S 140) لولا را با زاویه 15 درجه بپیچانید.

 

تیز کردن تیغه های قیچی

تیغه های قیچی می توانند بدون نیاز به سختکاری مجدد(ابدیده کردن مجدد) تا حدود 200 میلی متر تیز شوند.در هنگام تیز کردن تیغه ها مطمئن شوید که زاویه تیغه وپهنای تیغه حفظ شود.سح داخلی وصاف تیغه ها را تیز نکنید.

تمامی ابزارو ضمائم آنها باید در جای خشک و پاکیزه نگهداری شوند.
عملکرد قیچی ها

دستگاه به کمک فشار دادن شاسی(دکمه فشاری) که در دستگیره کنترول و در وضعیت اتو ماتیک مرکزی قرار داشته ودو عملکرد همزمان دستگاه یعنی سرعت وقدرت را کنترول می کند بکار می افتد.

وضعیت خنثی : دکمه شاسی (دکمه فشاری) توسط فنر در وضعیت خنثی نگهداشته میشود.

بستن: بر آمدگیهای ته سه گوش را فشار دهید، تیغه های قیچی بسته می شود.

باز کردن: برآمدگیهای کروی را فشار دهید، تیغه های قیچی باز میشود.

برای از کار انداختن و توقف حرکت : دکمه فشاری(شاسی) را آزاد کنید.تیغه های قیچی بلا فاصله از حرکت می افتد (وضعیت خنثی) . فشار اضافی که برای عملکرد در قیچی بکار رفته بود باقی می ماند. روغن اضافی که در دسته کنترول جریان پیدا میکند سبب میشود که قیچی بتواند در هر جهتی که کار میکند از حرکت باز ایستد وبدون اینکه به حا لت اولیه برگردد در همان حال باقی بماند.

برای روشن کردن دوباره دستگاه دکمه فشاری(شاسی)را که روی آن باز یا بسته حک شده است بر حسب نیاز فشار دهید.

پس از استفاده یا در مواقع آماده باش تیغه های قیچی را کاملا باز کنید.میزان سرعت و فشار وارده بر تیغه های قیچی با بیشتر یا کمتر فشردن دکمه فشاری کنترول میشود.این بدان معناست که برای رسیدن به حد اکثر سرعت و ماکزیمم نیرو باید دکمه فشاری(شاسی) را تا ته فشار داد.

نقص فنی، دلایل، برطرف کردن نقص

در قیچی ها

نقص

دلایل

برطرف کردن نقص

قیچی نمی تواند از حداکثرکارآیی

 خود بهرمند شود

دکمه فشاری (شاسی)

کاملا فشار داده نشده

دکمه فشاری را کاملا تا ته فشار دهید

قیچی کار نمیکند یا خلاف جهت

مورد نظر کار میکند

در خلال تعویض شلنگها یا اتصالات جای

لوله فشار روغن ((P با لوله بازگشت روغن (T)

عوض شده است

تعویض درست را با توجهبه انچه که در توضیحات نگهداری گفته شده انجام دهید

قیچی وصل نمیشود

تجمع فشار بر اثر با لا رفتن دما

(این عمل ممکن است موجب نشت روغن در

فاصاه موجود ما بین شلنگهای دسته کنترول شود)

از سوپاپ فشار استفاده کنید

نشت روغن در دسته کنترول

شتنگ بازگشت به خوبی وصل نشده است

کلید رله موتور پمپ را در وضعیت مرکزی قرار داده و شلنگ را بطور صحیح متصل کنید

علیرغم کار کردن دکمه های

کنترول قیچی کار نمی کند

شلنگ فشا قطع شده یا وصل نیست

کاید رله موتور پمپ را در وضعیت مرکزی قرار داده و شلنگ را بطور صحیح متصل کنید

روغن در شلنگها و اتصالات

آن چکه میکند

شلنگها آسیب دیده اند

شلنگها را تعویض کنید

سطح (رویه) شلنگها پوسیده واز

بین رفته است

با مایعات و محلولهای شیمیلیی

قوی در تماس بوده است

شلنگها را تعویض کنید

روغن در هر نیمه اتصالات

 نشتی (چکه) می کند

نشتی

اتصا لات را تعویضکنید

تیغه ها هنگام بریدن

 شل ورها هستند

تیغه ها به خوبی به سر قیچی

بسته نشده اند

تیغه ها را دوباره تنظیم کنید

تجمع فشار در تیغه ها بدون اینکه بارگیری

 شوند در هنگام باز شدن یا بسته شدند

مهره شش گوش ولولای مرکزی

بیش از اندازه محکم شده اند

تیغه ها را دوباره تنظیم کنید

تیغه ها آسیب دیده ا ند

تیغه ها کند شده اند

آنها (تیغه ها)را میتوانید تا  2 میلی متر تیز کنید در غیر اینصورت آنهارا تعویض کنید

 

فکهای شکافنده

فکهای شکاف دهنده ابزار نجات هیدرولیکی هستند که اختصا صا برای شکاف دادن ،خارج کردن همراه با فشار وکشیدن طراحی شده اند. آنها برای نجات مصدومین گیر افتاده و در خطر به کار می روند.از فک شکاف دهنده برای شکستن و کندن درها وعقب کشیدن صندلی ها ،بلند کردن وسایل نقلیه ، عقب کشیدن و جابجا کردن قسمتهای مختلف وسایل نقلیه به صورت افقی یا عمودی، خارج کردن لو له ها وپایه ها برای کندن میله فرمان و بوجود آوردن راهی برای خروج مصدومین بکار میروند.

از این ابزار برای اهداف صنعتی هم استفاده می شود.
شکاف دادن : نوکهای فک شکاف دهنده

نوکهای فک شکاف دهنده بوسیله مهرهای که حول محور خاصی می چرخد به بازوی شکاف دهنده متصل میشود. برای تعویض نوک فک شکاف دهنده لولا را که داخل سوراخ فنری کروی شکلی قرار دارد بیرون بکشید. پس از تعویض نوک فک شکاف دهنده لولا را داخل سوراخ فرو برید.هنگامی که از جا افتادن لو لا مطمئن شدید آنرا تا انتها به داخل سوراخ فشار دهید.

لولا ی مدلُ SP 35را از قسمت پایین وارد کنید. لولا مدل SP 80 ، SP 60 وSP 40 را از بالا وارد کنید.

بازوهای فک شکاف دهنده مدل SP 35 ونوکهای تمامی مدلهای فکهای شکاف دهنده به منظور جلوگیری از لغزیدن ولیز خوردن اشیاء در قسمت خارجی و داخلی آن دندانه دار است.توصیه میشود که از قسمتهای دندانه دار برای شکافتن و بیرون آوردن (بافشار) استفاده شود.اگر مکررا فک شکاف دهنده را داخل سوراخی که باز کردهایم فرو ببریم مانع از شکستن و سر خوردن نوکهای فک شکاف دهنده و افزایش قدرت آن می شویم.
شکافتن : از نوک های فک شکاف دهنده می توان برای شکافتن در عملیات نجات مخصوص، بطور مثال: برای بوجود آوردن راهی برای دستیابی به مصدومان در مواردی مانند: تصادفات اتوبوس یا قطارها استفاده کرد.
کشیدن- زنجیرهای کشنده:

ابتدا زنجیر های کشنده را وصل کنید .نوک فک شکاف دهنده را بردارید (جدا کنید) فک شکاف دهنده را باز کنید.

زنجیر ها را با قلا بهایی در اطراف نقطه ای که می خوتهید کشش بر آن وارد شود (مانند : میله فرمان و یا محور جلویی ) محکم کنید. زنجیر را به گیره ای که با لولا در نوک بازو های فک شکاف دهنده قرار دارد قفل کنید.

برای محکم کردن زنجیر های گیرها گیره را فشار دهید وزنجیر را تا جایی که امکان دارد بکشید. سپس فک شکاف دهنده را ببندید .

اگر نیروی کششی زنجیر ها برای عملیات کافی نیست عملیات نجات را با تنگ تر کردن زنجیرها ادامه دهید .

به عبارت دیگرفک شکاف دهنده را باز کنید.زنجیر ها را مجددا تنگ کنید و مجددا بکشید.

نوع و میزان شکافندگی در  فکهای شکافنده

نقشه قطعات

کد کالا

مدل

نوع

385.723.9

593.046.4

میزان شکاف دهندگی 620 میلی متر

SP 35

386.058.2

593.077.4

میزان شکاف دهندگی 710 میای متر

SP 40

386.849.4

593.147.9

میزان شکاف دهندگی 810 میلی متر

SP 60

386.849.4

593.075.8

میزان شکاف دهندگی 620 میلی متر

SP 80

پیش از استفاده :

کلید رله موتورمنبع انر‍ژی را در حالت خنثی قرار دهید . پوشش های محافظ را از روی اتصالات بردارید و شلنگهای فشار قوی را متصل کنید.پوششهای محافظ رابه یکدیگر متصل کنید تا از ورود آلودگی وگرد و خاک جلو گیری کند .
نکات ودستورالعملهای مهم

عملکرد سوپاپ فشار در دسته کنترول فک شکاف دهنده :

اگر اتصالات به خوبی در مکان خود جا نیا فتاده باشد مانع از برگشت روغن می شونددر این حالت سوپاپ فشاری که در دسته کنترول قرار دارد بطور اتوماتیک فعا ل شده و ابزار را محافظت میکند.

فعال شدن سوپاپ فشارسبب چکه کردن روغن از ته دسته میشود. فورا کلید رله موتور منبع انرژی هیدرولیکی را در وضعیت خنثی قرار دهیدو مجددا اتصالات را بطور صحیح وصل نمایید.

جدا کردن فک شکاف دهنده :

برای جدا کردن اتصالات ما بین فک شکاف دهنده و موتور منبع انرژی هیدرو لیکی کلید رله را در وضعیت خنثی قرار دهید . اکنون میتوانید فک شکاف دهنده را جدا کنید و ابزاردیگری را به جای آن متصل نمایید وصل کردن مجدد فک شکاف دهنده مستلزم قرار دادن کلید رله در وضعت خنثی می باشد.

با زوهای فک شکاف دهنده :

در خلال عملیات مرقب عیوب با زوهای فک شکاف دهنده باشد.اگر نیاز بود عملیات را متو قف کنید و ابزار را مجددا وصل نمایید. اگر نقص دستگاه بر طرف نشد و همچنان ادامه داشت باید عملیات را متوقف کرد. در این صورت با عامل فروش ویا یکی از عوامل صلا حیت دار کارخانه تولید کننده تماس بگیرید.

عملکرد اضطراری :

فکهای شکاف دهنده میتوانند به کمک پمپهای دستی نیز عمل کنند . اما توجه داشته باشید در آن صوت زمان باز و بسته شدن با زوها طو لانی تر خواهد شد .
عملکرد :

دستگاه به کمک فشار دادن شاسی (کلید یا دکمه فشاری) که دردستگیره کنترول و در وضعیت اتوماتیک مرکزی قرار داشته و دو عملکرد همزمان یعنی سرعت وقدرت دستگاه را بر عهده دارد بکار می افتد.

وضعیت خنثی :

شاسی (دکمه فشار ) به کمک فنری در وضعیت مرکزی قرار می گیرد .

باز کردن:برآمدگیهای سه گوش را فشار دهید تا بازوها ی فک شکاف دهنده باز شود.

بستن : بر آمدگیهای کروی را فشار دهید تا بازوها ی فک شکاف دهنده بسته شود.

برای از کار انداختن و توقف حرکت دستگاه :

شاسی (دکمه فشاری) را آزاد کنید. بازوها ی فک شکاف دهنده بلا فاصله از حرکت باز می ایستد (وضعیت خنثی ). فشار اضافی فک شکاف دهنده در هنگام بار گیری بواسطه سوپاپ دو گانه توقف کننده باقی می ماند .

روغن اضافی که در دسته کنترول جریان پیدا می کند سبب می شود که فک شکاف دهنده بتواند در هرجهتی که کار میکند از حرکت بایستد وبدون اینکه به حالت اولیه برگردد در همان حال باقی بماند .

برای روشن کردن دوباره دستگاه شاسی (دکمه فشاری) را که روی آن نوشته شده است باز یا بسته بر حسب نیاز فشار دهید.بعد از استفاده یا در حالت آماده باش بازوهای فک شکاف دهنده را فقط تا حدود 3 میلی متر ببندید.

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبمستر

عکس

دانلود

قالب وبلاگ

ابزار هدایت به بالای صفحه

Online User